Konsultaatio

Psykoterapia- ja työnohjaustyöhön orientoituneen konsultin tarjoama konsultaatioapu perustuu asiakkaan yhteydenoton perusteella neuvoteltuun sopimukseen yhteistyöstä, jossa keskitytään niihin asiakkaan esittämiin ongelmiin, joihin toivotaan apua.

Asiakas voi olla esimerkiksi työterveys – tai työsuojelutyötä tekevä organisaatio. Se voi olla yksityinen yritys tai julkisen sektorin työpaikka, joka hakee työntekijälleen apua tilanteessa, joka aiheuttaa  ongelmia hänen työtehtäviensä hoitamisessa.

Psykodynaamisesti vuorovaikutteinen yksilökeskustelu, kestoltaan 1 1/2 – 2 h / kerta fokusoidaan auttamaan ja tukemaan työntekijää selviytymään ongelmansa kanssa. Seuraavaksi edetään tutkimalla ongelmaa ja siihen mahdollisesti yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden osuutta ongelman ratkaisemisessa. Konsultaatiotilanteessa yhdessä selvitellään niitä mahdollisuuksia, joita työntekijä arvioi itsellään olevan ottaa itselleen tärkeät asiat puheeksi työorganisaatiossaan. Hän itse valitsee parhaaksi katsomansa tavan toimia ja etenee sen mukaan. Työelämätaidoissa on keskeistä, että esimies-alais vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin. Näinkin voidaan luoda edellytyksiä uudistumiselle ja muutoksille työpaikoilla. Yhteiseen tahtotilaan pyrkiminen ja molemminpuolisuutta kunnioittava asenne voivat lisätä työniloa ja työhyvinvointia hankalankin alkutilanteen jälkeen.

Työelämässä työntekijälle voi aiheutua tai syntyä psyykkisiä ongelmia, jotka vaikeuttavat hänen työhön keskittymistä tavalla, joka estää häntä hoitamasta työtehtäviään ja vaikeuttaa pysymistä perustetehtävässään. Tällöin kyse ei ole työntekijän omasta henkilökohtaisesta sairaudesta vaan työelämäongelmien kasaantumisesta tai tiivistymisestä työntekijälle psyykkisesti kuormittavalla tavalla.  Psyykkinen kuormittuminen työssä häiritsee työntekijän keskittymistä työhönsä ja usein siitä seuraa  ahdistusta, jonka vuoksi hän hakeutuu avuntarpeensa kanssa esimerkiksi työterveyteen hakemaan ”saikkua”. Tälle ongelmavyyhdille ei välttämättä löydy lääketieteellistä diagnoosia, eikä apua. Työelämän ongelmatilanteisiin ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa selvittää tilanteita. Joskus ulkopuolinen konsultti voi merkittävästikin olla avuksi, mikäli prosessiin halutaan sitoutua.

Työntekijäkeskeinen konsultointi voi olla kertaluontoista tai sopimuksen mukaan lyhytkestoista tai pidempiaikaista yhteistyötä, jossa kyse ei ole sairaudenhoidosta vaan ennaltaehkäisevästä mielenterveystyöstä.

Työyhteisökonsultaatio

Sopii muutoksessa oleville työyhteisöille, joilla on työnohjaustarpeen lisäksi tarve selkiyttää toiminnan perusedellytyksiä, kuten perustehtävää, työnjakoa, yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä sekä kehittää henkilöstön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Yhteistyön puitteet ja kesto sovitaan tarjouksen perusteella organisaatio- ja työyhteisökohtaisesti. Työyhteisökonsultit toimivat työparina. Näin varmistetaan se, että työyhteisökonsultaatioprosessi tukee työyhteisön kokonaisvaltaista kehitystä.

Yhteistyössä työyhteisövalmentaja Sirpa Puolakka
(YTM, sosiaalipsykologi ) / Valmennustalo Virta Oy