Työnohjaus

Työnohjaus on psyykkistä työtä, joka perustuu vuorovaikutukseen työnohjaajan ja työnohjattavan välillä. Työnohjauksen perustehtävä on ohjattavan oman työn tutkiminen, joko kahdenkeskisessä yhteistyössä tai työnohjausryhmässä yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaus perustuu sitoutumiseen ja luottamukseen. Työnohjauksen tavoitteet syntyvät työntekijän työstä nousevien kysymysten pohjalta.

Työnohjaus on sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, jota sitoo osapuolten vaitiolovelvollisuus. Sopimus tehdään kirjallisesti työnohjaukseen osallistuvien kanssa. Sopimukseen kirjataan työnohjauksen keskeisiä sisältöjä ja käytännön puitteet. Työnohjaukseen syntyy myös psykologinen sopimus ohjattavan ja ohjaajan välille.

Työnohjausprosessin työtapa on ainutlaatuinen. Siinä on keskeistä tutkiva perusote ja kokemuksista oppiminen. Työntekijälle tarjoutuu mahdollisuus tutkia omaa perustehtävää vuorovaikutteisessa suhteessa työnohjaajansa kanssa ja oppia tässä ainutlaatuisessa suhteessa jotain sellaista, mikä ei muuten olisi mahdollista Työntekijä altistaa oman työnsä tarkastelulle ja tutkimiselle. Tämä sekä vahvistaa hänen ammatti-identiteettiään, että tuo mahdollisuuksia sellaiselle muutokselle työssä, jonka työntekijä voi tunnistaa ammatillisena kasvuna. Työnohjauksessa pohditaan ja selvitellään niitä edellytyksiä, joiden avulla muutokset voivat tapahtua – usein kärsivällisellä työllä, mutta luontevasti. Työnohjattavan persoona ja työroolit sekä asema organisaatiossa vaikuttavat työntekijän työssä. Se miten hän työssään toimii ja tekee ”tässä – ja nyt ratkaisuja” tulevat ajankohtaiseen tarkasteluun työnohjauksessa.

Työnohjausprosessin edetessä ohjattava ja ohjaaja yhdessä havainnoivat, miten ohjattava toimii työssään ja vastaanottaa itselleen työtehtäviä ja miten hän tunnistaa vastuitaan työrooleistaan käsin. Ohjattava prosessoi kertomaansa yhdessä työnohjaajansa kanssa työnohjaustapaamisten aikana, mutta myös tapaamisten välillä. Työnohjaus on yhteistyötä, jossa työnohjaaja luo olosuhteet ja edellytykset työntekijälle havainnoida itseään ja asennettaan sekä tapaansa tehdä työtään ja oppia siitä. Työnohjausprosessissa työntekijä saa tilaa puhua työstään, kuunnella itseään ja tutkia työnsä sisältöjä eri työtilanteissa. Näin hän voi paremmin ymmärtää ammatillisia valintojaan ja toimintatapojaan.

Työnohjaaja on työntekijän apuna, kun tämä haluaa löytää uusia näkökulmia työhönsä ja laajentaa sekä syventää ammatillista osaamistaan ja syventää itsetuntemustaan ammattiinsa liityen. Työnohjauksen myötä vahvistuu ohjattavan havainnointi, ymmärryskyky ja ajattelu suhteessa työhön.
Työnohjaajan ja ohjattavan persoonallisuus, kypsyys, avoimuus ja rohkeus sekä heidän välisensä vastavuoroisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Ne rajaavat ja mahdollistavat sen, miten paljon ohjattava voi työnohjauksen eri vaiheissa tutkia työtään ja erityisesti persoonallisia toimintatapojaan.

Parhaimmillaan työtekijä vahvistuu elävyydessä, avoimuudessa, suoruudessa, rohkeudessa, pysyvyydessä, struktuurin ja rajojen pitämisessä yllä, vakavuudessa ja leikkimielessä. Työnohjaustyö ikäänkuin elvyttää työntekijän empatiakykyä. Ohjattava saa tukea keskittyä siihen hyvään ja vahvaan, mitä hänen työssään on. Tämä tekee mahdolliseksi uskaltaa olla vastatusten omien virheiden, erehdysten ja puutteiden kanssa. Ohjauksen turvin ohjattava voi itse kyllin turvallisesti ja mahdollisimman vähän traumatisoituen lähteä kohtaamaan myös työnsä vaikeita, arvaamattomia ja kaoottisia puolia.Täten hän vahvistuu työskentelemään epämukavuusalueilla ja elpymään siitä mukavuusalueilla olevien työtehtävien parissa. ”Toinen työ on lepoa toisesta”.

Työnohjaustyö tarjoaa ohjattavalle mahdollisuuden tutkia omaa työtään ja työn tekemistä ammatillisen osaamisen näkökulmasta, työnilo säilyttäen. Ohjauksessa työntekijä voi ”ääneen ajatella” ja jakaa omia kokemuksiaan työstään, luottamuksellisessa työnohjaussuhteessa. Tämä auttaa työntekijää uudistumaan ja muodostamaan työhönsä ja sen eri puoliin sellaista suhdetta, joka tukee myös työssä jaksamista.

Luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen työyhteisöissä tarvitaan jokaisen työntekijän osaamista.  Johtaminen ja esimiestyö tukevat parhaimmillaan perustehtävän suuntaista työn tekemistä työyhteisöissä ja keskeisten yhteistyöverkostojen kanssa.

Inhimillinen kasvu ja kehitys vaativat aikaa. Tämän vuoksi suosittelemme vähintään 2 ½ – 3 vuotta kestäviä työnohjausprosesseja. Tarjoamme yksilötyönohjausta ja työnohjausta ryhmässä ( ryhmän koko 4-6 henkilöä ).

Työnohjauksesta sovittaessa on hyvä sopia mistä työnohjauksesta on kyse: hoitosuhteen-, työntekijän ammatillisten roolien ja vastuiden selkiyttämisestä, hallinnollisesta- ja/tai esimiesten työnohjauksesta. Toimintamme aikana työnohjausta ovat käyttäneet kuntien ja valtion työntekijät, terveydenhuollon, sosiaalityön, opetuksen alojen ammattilaiset sekä järjestöt ja seurakuntien erityistyöntekijät.

TOTO on työnohjauksen työnohjausta, jota tarjoamme työnohjaajille erillisen sopimuksen mukaan.